Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van IK & CO akkoord gaat. IK & CO behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Artikel 1: Definitie met betrekking tot de webshop van IK & CO

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden hierna de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: IK & CO De onderneming met de handelsnaam “ IK & CO” De website De website van IK & CO, en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige “links” naar andere sites Product Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen IK & CO en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen. Klant Iedere natuurlijke persoon die met IK & CO handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).

Artikel 2: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen IK & CO en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3: Aanbiedingen, offerten en bestellingen

1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en de betreffende producten geleverd kunnen worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten, gewichten en prijzen van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. IK & CO is echter niet aansprakelijk voor ( de gevolgen van ) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Overeenkomst

1. De overeenkomst komt als volgt tot stand: wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en IK & CO de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.

2. Indien op verzoek van de klant door IK & CO een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en IK & CO de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.

3. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van IK & CO akkoord gaat. IK & CO behoudt zich het recht de leverings-, garantie en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Artikel 5: Levering

1. IK & CO zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijn te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. IK & CO is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.

2. Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient IK & CO echter altijd in de gelegenheid te stellen als nog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.

3. Levering geschiedt op het overeengekomen afleveradres, waarbij IK & CO de wijze van verzending bepaalt.

4. Voor levering op de Waddeneilanden en andere landen gelden speciale tarieven. De afdeling verkoop stelt deze bij iedere bestelling afzonderlijk vast.

5. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op overeengekomen adres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructie, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. De koopsom wordt daardoor vermeerderd met € 25,-, welk extra kosten contant dienen te worden voldaan voor aflevering.

Artikel 6: Garantie

1. Op de door IK & CO geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 1 jaar.

2. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van IK & CO, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of producten niet is bestemd.

3. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technische oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.

Artikel 7: Reclames

1. De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.

2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet levering conform de ordebevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen48 uren na levering schriftelijk te geschieden.

3. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten.

4. Alle reclames, van welke aard dan ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan IK & CO te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Het factuurbedrag wordt geretourneerd minus de voor verzending betaalde verzendkosten. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien: – Het product en/of producten niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificatie van de koper. – Het product en/of de producten geheel compleet is. – Het product en/of de producten ongebruikt zijn. – Het product en/of de producten schoon zijn. – Het niet een speciaal besteld product is.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. Indien het door IK & CO geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen onder het kopje ”Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.

2. Nimmer is IK & CO aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van regeling Productaansprakelijkheid ( boek 6, titel 3 ,afdeling 3 BW ).

3. Evenmin is IK & CO aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Artikel 9: Overmacht

1. IK & CO is niet gebonden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien IK & CO daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en nog krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, waarop IK & CO geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf IK & CO daaronder begrepen.

2. IK & CO komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat IK & CO haar verplichtingen had moeten nakomen.

3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 10: Betaling

1. Levering geschiedt uitsluitend tegen vooruitbetaling voorafgaand aan de feitelijke levering c.q. via een ideal-betaling of via een online machtiging.

2. Indien, in afwijking van hetgeen onder lid 1 is bepaald, betaling voorafgaand aan de levering is overeengekomen, dient het verschuldigde bedrag tenminste drie werkdagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van IK & CO, bij het in gebreke ervan, zal de levering worden uitgesteld.

Artikel 11: Geschillen

1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van IK & CO, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

2. IK & CO staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.

3. Op elke overeenkomst tussen IK & CO en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.